Vízie

V čase prípravy na voľby a volebnú kampaň, ako kandidát na primátora mesta Košice, nemám inú možnosť ako sľúbiť Vám občanom, že program ktorý
predkladám, budem poctivo a čestne plniť. Ak mi dáte šancu, nesklamem Vás.

Košice – mesto dobrých a slušných ľudí, ktorých emocionálne a racionálne
vybavenie je najväčším bohatstvom mesta. Morálne a odborne zdatná
samospráva, ktorú garantujem, vyvinie maximálne úsilie tento ľudský potenciál vzájomne prepojiť s vlastným programom a aktivitami, čím si vytvoríme predpoklad zveľadiť naše mesto v prospech našej mestskej komunity. Bude to ojedinelý fungujúci projekt súdržnosti. Nepochybne vzbudí záujem aj v širšom občianskom priestore na Slovensku. My všetci si zaslúžime žiť kvalitnejší a dôstojnejší život, spojením vzájomných síl a s Vašou občianskou podporou vytvoríme v meste  atmosféru ľudskej i spoločenskej vzájomnosti, žičlivosti a kultúrnosti.

Napokon, máme spoločný ľudský údel a tiež individuálny podiel na zodpovednosti za kvalitu nášho spolunažívania.

Našou víziou je priebežná komunikácia vedenia samosprávy s verejnosťou,
počas volebného obdobia, v jednotlivých prípadoch so zástupcami občianskych združení, vrátane cirkví. Dvere primátora budú jeden deň v týždni otvorené pre verejnosť a v naliehavých prípadoch podľa aktuálnej potreby. Synergickým efektom by mala byť vzájomná dôvera vedenia mesta a verejnosti, ktorá prinesie prospech občanom i mestu. Bude to najmarkantnejší dôkaz, že sa dá a oplatí si vzájomne veriť. V doterajších volebných obdobiach táto vzájomná dôvera chýbala.

Nové vedenie samosprávy bude pokračovať v tých rozpracovaných projektoch
a investíciách predchádzajúcich samospráv, ktoré sledujú všeobecný prospech. Našou snahou bude udržať to, čo funguje a súčasne rozvíjať nové zámery sledujúce skvalitnenie životného prostredia, sociálnej starostlivosti, rozšírenia možností využitia voľného času pre mládež, starších ľudí, rodiny s deťmi a tiež pre zamestnaných možnosti na relax, po práci. Nevyhovujúce a stagnujúce projekty prehodnotíme. Problém parkovísk a parkovania považujeme za akútny a boľavý. Nateraz musíme počkať na rozhodnutie súdu vo veci platnosti zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom parkovísk a mestom. Následne ho budeme prioritne riešiť v priamej väzbe na projekt integrovanej dopravy v meste.

Finančné prostriedky, ktoré budú použité na realizáciu schválených projektov
a zámerov budú pod kontrolou príslušných útvarov samosprávy za účasti
zástupcov občianskych štruktúr. Široká verejnosť bude o nich včas a plnohodnotne informovaná. Zástupcovia občianskych štruktúr budú prizývaní k rokovaniam, aj ku kolaudačným konaniam.

Vedenie mesta bude cieľavedome koordinovať projekty verejného záujmu
s dotknutými mestskými časťami, ako je napríklad vybudovanie nového
jazdného pruhu na ceste v MČ Nad Jazerom. V priľahlých mestských častiach
a priestoroch Anička, Bankov, Ružín, Mestské lesy vytvárať nové možnosti pre
oddych, s ponukou ich využitia v rámci cestovného ruchu (cyklotrasy, náučné
chodníky, požičovne bicyklov a športového náradia). Prispôsobiť k tomu aj
služby MHD. Osobitnú pozornosť a projekt si zaslúži rieka Hornád so zámerom využiteľnosti jej toku od mosta v Ťahanovciach po Krásnu nad Hornádom. V koordinácii s vodohospodármi a zhotoviteľom stavby bude riešená splavnosť rieky na uvedenej trase, so zriadením prístavov pre loďky a ponukou pre podnikateľov zriadiť v navrhovaných miestach zariadenia s občerstvením a ihriskami pre deti, službami pre relax a oddych.

Súčasný stav mestského života si vyžaduje väčšiu koordináciu a spoluprácu
s vysokokvalifikovanými odborníkmi univerzít pri skvalitňovaní intelektuálneho života ľudí, účelnej a estetickej úpravy životného prostredia, zriadenie detskej univerzity cez prázdniny, popularizáciu vedy a výskumu najmä technických disciplín, tiež vytvorenie informačných centier pre učiteľov odborných predmetov stredných škôl.

Za jednu z aktuálnych priorít považujeme vrátiť Košiciam futbal najvyššej kvality v najvyššej lige a dobudovať futbalový štadión. Podporovať hokej, basketbal, maratón a hádzanú – športy, ktoré zviditeľnili naše mesto. Druhému najväčšiemu mestu chýba moderný akvapark s rozsiahlymi službami, vhodný aj pre cestovný ruch. Budeme intenzívne hľadať možnosti na jeho výstavbu.
Obnovíme rokovania so SPP o verejnom využití prameňov teplej vody pri Ďurkove.

V spolupráci a koordinácii s vedením dotknutých miest a obcí vyvinieme tlak na vládu, aby zvýšila úsilie o dokončenie južného rýchlostného – diaľničného prepojenia Bratislavy a východného Slovenska. Načakali sme sa viac ako dosť.
Aj my sme Slovensko, nielen Bratislava.

V medziach finančných možností podporíme základné školstvo, rozšírenie miest v materských školách a tiež kultúrne zariadenia a súbory, ktoré obohacujú svojimi aktivitami náš život . Odporúčame do pozornosti školám a ostatným vzdelávacím zariadeniam, aby rozšírili vyučovací a vzdelávací proces o historické míľniky Košíc, ako významného stredovekého mesta, o prehliadku pamätihodností s odborným výkladom, ktorá má v našom meste skvelú úroveň.
Košice a východné Slovensko boli a sú dodnes križovatkou národov a kultúr, obchodných trás, mestom s tolerantným obyvateľstvom a družobnými vzťahmi s okolitými mestami susedných krajín.

Našu pozornosť aj pozornosť verejnosti budeme upriamovať na významné
kultúrne inštitúcie ako sú Slovenské technické múzeum, Východoslovenské
múzeum a Východoslovenská galéria, Štátne divadlo, Filharmónia a množstvo
starobylých sakrálnych i svetských pamiatok.

V záujme skvalitnenia komunikácie s verejnosťou zriadime, ako poradný orgán, radu starších a odborne zdatných občanov mesta.

Otvoríme rokovania s vedením mesta Prešov, tretím najväčším mestom na Slovensku, o kultúrnej, športovej spolupráci a možnostiach spoločného využívania voľného času občanmi oboch miest. Navrhneme zvážiť orientáciu investičnej výstavby smerom k vzájomnému geografickému zbližovaniu, s víziou vytvorenia súmestia oboch mestských aglomerácií.

Košice, multietnické, multikultúrne a ekumenické mesto sa historicky profilovalo ako významné obchodné, vzdelávacie, vedné a výskumné centrum, stredisko kultúry, športu, špičkových zdravotníckych služieb s množstvom pracovných príležitostí pre obyvateľov mesta i širokého okolia východného Slovenska. V neposlednom rade ako významný dopravný uzol s medzinárodným dosahom. Po ostatnej územnosprávnej reorganizácii stratilo svoje dominantné postavenie a zmenšila sa jeho konkurencieschopnosť voči Bratislave. V nových podmienkach len ambiciózne a cieľavedomé vedenie samosprávy a všetkých zainteresovaných v meste môžu postupne posúvať mesto cestou vlastného vnútorného rozvoja v ktorom sa jeho obyvatelia etablujú ako spokojní ľudia v meste, ktoré im poskytuje všetky možnosti pre kvalitný život. A práve svojou vnútornou silou a fungujúcou infraštruktúrou sa stane zaujímavým mestom nielen pre jeho obyvateľov, ale aj pre cestovný ruch a konkurencieschopnosť voči iným mestám.

Náš život, naše mesto.